जे अशक्य वाटतय ते स्वप्न मला पहाचय...!'मॅन ऑफ ला मंचा' यांची ही कविता आहे. जे जपानी राजकारणी म्हणून प्रसिद्ध आहे.

जे अशक्य वाटतय
ते स्वप्न मला पहाचय...!
ज्या शञुचा कोणी पराभव करु शकत नाही
त्याला मला हरवाचय...!

कोणालाही सहन होत नाही अस दुःख मला सहन कराचय...!
ज्या ठिकाणी धाडसी माणस जाण्यास धाडस करत नाही
त्या ठिकाणी मला जाऊन धावाचय...!

ज्या वेळी माझे भाऊ थकलेत

पाय थकलेत, हात थकलेत,
शरीर थकलय, त्या वेळेस मला,

समोर मला " एव्हरेस्ट " दिसतय त्या वेळी मला माझे
एक एक पाऊल त्या " एव्हरेस्ट " च्या दिशेने टाकाचय...!
तो " स्टार " मला गाठाचाय मला " सत्यासाठी " झगडाचय सर्घष कराचाय..
कुठलाही प्रश्न त्यासाठी विचरायचा नाही थांबा घ्यायचा नाही...!

माझी नर्कात जायची सुद्धा तयारी आहे पण
त्याला कारण " स्वर्गीय " असल पाहिजे...!
थोडे नवीन जरा जुने