कृषी मार्केट | बाजारभाव

बाजार भाव: कांदा”*
दिनांक :- ‌25-08-2020
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *औरंगाबाद* _(— | 535 | 500 | 1400 | 950)_
🔖 *मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट* _(— | 5323 | 900 | 1600 | 1250)_
🔖 *सातारा* _(— | 23 | 700 | 1500 | 1150)_
🔖 *मंगळवेढा* _(— | 3 | 1400 | 1685 | 1660)_
🔖 *नांदूरा* _(— | 45 | 300 | 900 | 900)_
🔖 *जुन्नर -आळेफाटा* _(चिंचवड | 7937 | 850 | 1750 | 1450)_
🔖 *कराड* _(हालवा | 150 | 1000 | 1600 | 1600)_
🔖 *सोलापूर* _(लाल | 6889 | 200 | 1800 | 750)_
🔖 *पंढरपूर* _(लाल | 701 | 100 | 1500 | 1000)_
🔖 *साक्री* _(लाल | 6200 | 500 | 1020 | 750)_
🔖 *कडा* _(लाल | 228 | 300 | 1150 | 800)_
🔖 *सांगली -फळे भाजीपाला* _(लोकल | 156 | 500 | 1400 | 1000)_
🔖 *पुणे* _(लोकल | 5326 | 700 | 1500 | 1100)_
🔖 *पुणे- खडकी* _(लोकल | 23 | 1000 | 1400 | 1200)_
🔖 *पुणे-मोशी* _(लोकल | 73 | 800 | 1200 | 1000)_
🔖 *जामखेड* _(लोकल | 168 | 100 | 1500 | 800)_
🔖 *वाई* _(लोकल | 25 | 700 | 1500 | 1100)_
🔖 *कामठी* _(लोकल | 20 | 1000 | 2000 | 1800)_
🔖 *येवला -आंदरसूल* _(उन्हाळी | 5000 | 300 | 1571 | 1200)_
🔖 *नाशिक* _(उन्हाळी | 3066 | 300 | 1350 | 1175)_
🔖 *लासलगाव* _(उन्हाळी | 7150 | 500 | 1516 | 1270)_
🔖 *लासलगाव – निफाड* _(उन्हाळी | 3360 | 670 | 1425 | 1251)_
🔖 *मालेगाव-मुंगसे* _(उन्हाळी | 10000 | 350 | 1496 | 1150)_
🔖 *कळवण* _(उन्हाळी | 12450 | 500 | 1665 | 1350)_
🔖 *संगमनेर* _(उन्हाळी | 5435 | 200 | 1611 | 905)_
🔖 *चांदवड* _(उन्हाळी | 10000 | 400 | 1600 | 1400)_
🔖 *मनमाड* _(उन्हाळी | 3200 | 400 | 1484 | 1300)_
🔖 *कोपरगाव* _(उन्हाळी | 3040 | 250 | 1500 | 1375)_
🔖 *पिंपळगाव बसवंत* _(उन्हाळी | 27651 | 401 | 1775 | 1451)_
🔖 *पिंपळगाव(ब) – सायखेडा* _(उन्हाळी | 5276 | 250 | 1351 | 1120)_
🔖 *दिंडोरी* _(उन्हाळी | 173 | 900 | 1415 | 1251)_
🔖 *रामटेक* _(उन्हाळी | 14 | 1000 | 1400 | 1200)_
🔖 *देवळा* _(उन्हाळी | 4300 | 700 | 1600 | 1450)_
🔖 *राहता* _(उन्हाळी | 5671 | 350 | 1650 | 1150)_
🔖 *नामपूर* _(उन्हाळी | 16000 | 500 | 1525 | 1250)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: मूग”*
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *शहादा* _(— | 7 | 2019 | 3813 | 3813)_
🔖 *सिन्नर* _(— | 1 | 6500 | 6500 | 6500)_
🔖 *राहूरी -वांभोरी* _(— | 521 | 2500 | 5800 | 4500)_
🔖 *कारंजा* _(— | 2 | 4000 | 4000 | 4000)_
🔖 *परळी-वैजनाथ* _(— | 65 | 3300 | 6100 | 5700)_
🔖 *पैठण* _(चमकी | 20 | 3200 | 5901 | 4562)_
🔖 *खामगाव* _(चमकी | 31 | 4050 | 6500 | 5275)_
🔖 *परतूर* _(चमकी | 10 | 5250 | 5400 | 5350)_
🔖 *चोपडा* _(हिरवा | 6 | 1219 | 4302 | 3011)_
🔖 *चिखली* _(हिरवा | 44 | 5000 | 5500 | 5250)_
🔖 *माजलगाव* _(हिरवा | 148 | 3300 | 5660 | 4500)_
🔖 *उदगीर* _(हिरवा | 10 | 5400 | 6000 | 5700)_
🔖 *शेवगाव* _(हिरवा | 138 | 2000 | 5000 | 5000)_
🔖 *शेवगाव – भोदेगाव* _(हिरवा | 106 | 4500 | 5000 | 4500)_
🔖 *परतूर* _(हिरवा | 60 | 3650 | 5350 | 4000)_
🔖 *दौंड-केडगाव* _(हिरवा | 1458 | 3500 | 7100 | 6500)_
🔖 *शिरुर* _(हिरवा | 302 | 2000 | 6351 | 4500)_
🔖 *गंगापूर* _(हिरवा | 33 | 4800 | 5300 | 5100)_
🔖 *केज* _(हिरवा | 49 | 5000 | 6000 | 5400)_
🔖 *ओसा* _(हिरवा | 88 | 3701 | 6100 | 5695)_
🔖 *तुळजापूर* _(हिरवा | 35 | 4750 | 6200 | 5801)_
🔖 *उमरगा* _(हिरवा | 4 | 3610 | 4850 | 4300)_
🔖 *भेडारा* _(हिरवा | 4 | 4500 | 4500 | 4500)_
🔖 *देवळा* _(हिरवा | 79 | 5105 | 7455 | 6600)_
🔖 *नामपूर* _(हिरवा | 8 | 2250 | 5065 | 5040)_
🔖 *गेवराई* _(लोकल | 1051 | 4200 | 5850 | 5250)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: उडीद”*
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *कारंजा* _(— | 30 | 2650 | 3500 | 3000)_
🔖 *खामगाव* _(हायब्रीड | 55 | 3100 | 4600 | 3850)_
🔖 *ओसा* _(काळा | 2 | 3801 | 5001 | 4500)_
🔖 *तुळजापूर* _(काळा | 35 | 3100 | 4700 | 4001)_
🔖 *उमरगा* _(लोकल | 2 | 5500 | 5500 | 5500)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: हरभरा”*
दिनांक :- ‌25-08-2020
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *शहादा* _(— | 11 | 3081 | 4300 | 4252)_
🔖 *माजलगाव* _(— | 34 | 3300 | 4268 | 4100)_
🔖 *सिन्नर* _(— | 1 | 3400 | 4420 | 4200)_
🔖 *राहूरी -वांभोरी* _(— | 4 | 2800 | 4000 | 3400)_
🔖 *उदगीर* _(— | 30 | 4180 | 4540 | 4360)_
🔖 *भोकर* _(— | 3 | 3519 | 4059 | 3790)_
🔖 *कारंजा* _(— | 200 | 3900 | 4400 | 4300)_
🔖 *परळी-वैजनाथ* _(— | 3 | 3150 | 3700 | 3150)_
🔖 *चोपडा* _(बोल्ड | 2 | 4001 | 4001 | 4001)_
🔖 *चिखली* _(चाफा | 165 | 4000 | 4400 | 4200)_
🔖 *पंढरपूर* _(चाफा | 6 | 4000 | 4000 | 4000)_
🔖 *धामणगाव -रेल्वे* _(चाफा | 90 | 4150 | 4485 | 4250)_
🔖 *खामगाव* _(चाफा | 101 | 3800 | 4525 | 4162)_
🔖 *साक्री* _(चाफा | 3 | 4000 | 4000 | 4000)_
🔖 *दौंड-केडगाव* _(चाफा | 72 | 3800 | 4400 | 4200)_
🔖 *नामपूर* _(चाफा | 4 | 3025 | 4098 | 3900)_
🔖 *उमरगा* _(गरडा | 2 | 4301 | 4301 | 4301)_
🔖 *भेडारा* _(काट्या | 3 | 3700 | 3900 | 3800)_
🔖 *कळमनूरी* _(लाल | 95 | 3500 | 4000 | 3500)_
🔖 *शेवगाव* _(लाल | 3 | 3800 | 4100 | 4100)_
🔖 *केज* _(लाल | 17 | 3709 | 4200 | 3950)_
🔖 *ओसा* _(लाल | 10 | 3400 | 4102 | 3822)_
🔖 *लासलगाव – निफाड* _(लोकल | 14 | 3571 | 4303 | 4091)_
🔖 *वर्धा* _(लोकल | 68 | 4050 | 4405 | 4300)_
🔖 *गेवराई* _(लोकल | 23 | 3400 | 4200 | 3800)_
🔖 *काटोल* _(लोकल | 33 | 3880 | 4438 | 4250)_
🔖 *देवळा* _(लोकल | 1 | 4180 | 4180 | 4180)_
🔖 *शिरुर* _(नं. ३ | 2 | 3800 | 4000 | 4000)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: सोयाबिन”*
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *माजलगाव* _(— | 104 | 2825 | 3565 | 3300)_
🔖 *चंद्रपूर* _(— | 24 | 3700 | 3700 | 3700)_
🔖 *सिन्नर* _(— | 4 | 1830 | 3500 | 3450)_
🔖 *उदगीर* _(— | 4000 | 3600 | 3620 | 3610)_
🔖 *कारंजा* _(— | 2300 | 3410 | 3700 | 3570)_
🔖 *परळी-वैजनाथ* _(— | 380 | 3150 | 3601 | 3510)_
🔖 *तुळजापूर* _(डॅमेज | 200 | 3400 | 3700 | 3651)_
🔖 *हिंगोली* _(लोकल | 300 | 3380 | 3600 | 3490)_
🔖 *शिरुर* _(नं. २ | 1 | 3000 | 3000 | 3000)_
🔖 *लासलगाव – निफाड* _(पांढरा | 202 | 2700 | 3695 | 3651)_
🔖 *यवतमाळ* _(पिवळा | 129 | 3125 | 3635 | 3380)_
🔖 *चिखली* _(पिवळा | 380 | 3200 | 3640 | 3420)_
🔖 *धामणगाव -रेल्वे* _(पिवळा | 1000 | 3450 | 3805 | 3650)_
🔖 *भोकर* _(पिवळा | 1 | 3000 | 3509 | 3255)_
🔖 *खामगाव* _(पिवळा | 3085 | 2900 | 3625 | 3262)_
🔖 *वनी* _(पिवळा | 76 | 3360 | 3490 | 3400)_
🔖 *गेवराई* _(पिवळा | 1 | 3276 | 3276 | 3276)_
🔖 *केज* _(पिवळा | 52 | 3309 | 3625 | 3509)_
🔖 *ओसा* _(पिवळा | 79 | 3152 | 3675 | 3553)_
🔖 *हिमायतनगर* _(पिवळा | 43 | 3400 | 3600 | 3500)_
🔖 *उमरगा* _(पिवळा | 33 | 3451 | 3525 | 3500)_
🔖 *काटोल* _(पिवळा | 303 | 3250 | 3670 | 3420)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: कोथिंबिर”*
दिनांक :- ‌25-08-2020
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *अकलुज* _(— | 4200 | 7 | 12 | 9)_
🔖 *कोल्हापूर* _(— | 9 | 10500 | 17500 | 14000)_
🔖 *पुणे-मांजरी* _(— | 12100 | 7 | 20 | 12)_
🔖 *औरंगाबाद* _(— | 8000 | 800 | 1400 | 1100)_
🔖 *पाटन* _(— | 1200 | 15 | 25 | 20)_
🔖 *मंगळवेढा* _(— | 2320 | 4 | 10 | 9)_
🔖 *कळमेश्वर* _(हायब्रीड | 10 | 13035 | 17000 | 15075)_
🔖 *रामटेक* _(हायब्रीड | 4 | 8000 | 10000 | 9000)_
🔖 *सोलापूर* _(लोकल | 7567 | 500 | 1400 | 1000)_
🔖 *पुणे* _(लोकल | 88100 | 10 | 25 | 17)_
🔖 *पुणे- खडकी* _(लोकल | 200 | 19 | 22 | 20)_
🔖 *पुणे-मोशी* _(लोकल | 7300 | 15 | 20 | 18)_
🔖 *पंढरपूर* _(लोकल | 344 | 5 | 10 | 7)_
🔖 *राहूरी* _(लोकल | 1030 | 5 | 25 | 18)_
🔖 *मुंबई* _(लोकल | 434 | 2500 | 5000 | 3750)_
🔖 *कामठी* _(लोकल | 3 | 7000 | 10000 | 9000)_
🔖 *रत्नागिरी* _(नं. २ | 4500 | 25 | 30 | 28)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: आले”*
दिनांक :- ‌25-08-2020
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *चंद्रपूर – गंजवड* _(— | 20 | 5000 | 5500 | 5300)_
🔖 *राहूरी* _(— | 3 | 4000 | 5000 | 4625)_
🔖 *सातारा* _(— | 13 | 1500 | 4000 | 3250)_
🔖 *पलूस* _(— | 2 | 4000 | 4500 | 4000)_
🔖 *नाशिक* _(हायब्रीड | 67 | 2500 | 3300 | 2900)_
🔖 *सांगली -फळे भाजीपाला* _(लोकल | 20 | 3000 | 4500 | 4000)_
🔖 *पुणे* _(लोकल | 460 | 2000 | 4000 | 3000)_
🔖 *पुणे-मोशी* _(लोकल | 35 | 3000 | 4000 | 3500)_
🔖 *मुंबई* _(लोकल | 768 | 4000 | 4600 | 4300)_
🔖 *कराड* _(लोकल | 24 | 4000 | 5500 | 5500)_
🔖 *वाई* _(लोकल | 9 | 3000 | 4500 | 3750)_
🔖 *पनवेल* _(नं. १ | 21 | 5000 | 5200 | 5100)_
🔖 *रत्नागिरी* _(नं. २ | 30 | 4500 | 5500 | 5000)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: कारली”*
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *औरंगाबाद* _(— | 15 | 800 | 1400 | 1100)_
🔖 *राहूरी* _(— | 3 | 2000 | 4000 | 3515)_
🔖 *सातारा* _(— | 14 | 3000 | 3500 | 3250)_
🔖 *मंगळवेढा* _(— | 6 | 1000 | 2700 | 2100)_
🔖 *पलूस* _(— | 2 | 2000 | 2500 | 2200)_
🔖 *नाशिक* _(हायब्रीड | 201 | 2500 | 4165 | 3335)_
🔖 *अकलुज* _(लोकल | 14 | 2000 | 3400 | 3200)_
🔖 *सोलापूर* _(लोकल | 21 | 800 | 3000 | 1500)_
🔖 *पुणे* _(लोकल | 78 | 2000 | 3000 | 2500)_
🔖 *पुणे- खडकी* _(लोकल | 4 | 2000 | 2500 | 2250)_
🔖 *पुणे-मोशी* _(लोकल | 19 | 2000 | 3000 | 2500)_
🔖 *कराड* _(लोकल | 21 | 2500 | 3000 | 3000)_
🔖 *वाई* _(लोकल | 6 | 3000 | 3500 | 3250)_
🔖 *कामठी* _(लोकल | 1 | 2000 | 4000 | 3500)_
🔖 *पनवेल* _(नं. १ | 22 | 3800 | 4200 | 4000)_
🔖 *रत्नागिरी* _(नं. २ | 52 | 2500 | 4500 | 3500)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: कोबी”*
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *कोल्हापूर* _(—- | 167 | 400 | 1000 | 700)_
🔖 *पंढरपूर* _(—- | 20 | 200 | 800 | 600)_
🔖 *औरंगाबाद* _(—- | 45 | 1000 | 1500 | 1250)_
🔖 *राहूरी* _(—- | 35 | 800 | 1400 | 1205)_
🔖 *पाटन* _(—- | 11 | 1000 | 1200 | 1100)_
🔖 *सातारा* _(—- | 25 | 800 | 1000 | 900)_
🔖 *नाशिक* _(हायब्रीड | 485 | 330 | 820 | 585)_
🔖 *अकलुज* _(लोकल | 18 | 700 | 1000 | 800)_
🔖 *सोलापूर* _(लोकल | 30 | 500 | 700 | 600)_
🔖 *पुणे* _(लोकल | 395 | 300 | 800 | 600)_
🔖 *पुणे- खडकी* _(लोकल | 32 | 400 | 700 | 550)_
🔖 *पुणे-मोशी* _(लोकल | 75 | 500 | 700 | 600)_
🔖 *मुंबई* _(लोकल | 1225 | 800 | 1600 | 1200)_
🔖 *कराड* _(लोकल | 27 | 500 | 1000 | 1000)_
🔖 *रामटेक* _(लोकल | 30 | 800 | 1000 | 900)_
🔖 *कामठी* _(लोकल | 3 | 1000 | 2000 | 1800)_
🔖 *पनवेल* _(नं. १ | 60 | 800 | 1000 | 900)_
🔖 *रत्नागिरी* _(नं. २ | 75 | 300 | 1200 | 800)_

💁‍♂️

📊 *”बाजार भाव: गवार”*
दर रु. प्रती क्विंटल
📒 *बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
🔖 *औरंगाबाद* _(— | 10 | 1000 | 1500 | 1250)_
🔖 *चंद्रपूर – गंजवड* _(— | 3 | 1500 | 2000 | 1800)_
🔖 *राहूरी* _(— | 2 | 5000 | 7600 | 6545)_
🔖 *सातारा* _(— | 20 | 3000 | 3500 | 3250)_
🔖 *कळमेश्वर* _(हायब्रीड | 12 | 3525 | 4000 | 3835)_
🔖 *अकलुज* _(लोकल | 7 | 3500 | 5400 | 4800)_
🔖 *सोलापूर* _(लोकल | 20 | 2500 | 7000 | 3500)_
🔖 *पुणे* _(लोकल | 164 | 3500 | 5000 | 4000)_
🔖 *पुणे- खडकी* _(लोकल | 1 | 2500 | 3000 | 2750)_
🔖 *पुणे-मोशी* _(लोकल | 19 | 3000 | 5000 | 4000)_
🔖 *पंढरपूर* _(लोकल | 1 | 3000 | 3000 | 3000)_
🔖 *कराड* _(लोकल | 9 | 2000 | 3000 | 3000)_
🔖 *वाई* _(लोकल | 8 | 3000 | 4000 | 3500)_
🔖 *कामठी* _(लोकल | 5 | 2000 | 3000 | 2800)_
🔖 *पनवेल* _(नं. १ | 25 | 3000 | 3200 | 3100)_
🔖 *रत्नागिरी* _(नं. २ | 59 | 4000 | 6000 | 5000)_

💁‍♂️

बाजार भाव: गाजर
दर रु. प्रती क्विंटल
*बाजार समिती* _(जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर)_
*सातारा* _(— | 3 | 1500 | 2000 | 1750)_
*पुणे* _(लोकल | 440 | 1000 | 2500 | 1700)_
*पुणे-मोशी* _(लोकल | 24 | 2000 | 2500 | 2250)_
*मुंबई* _(लोकल | 866 | 2200 | 2600 | 2400)_
*कामठी* _(लोकल | 4 | 2000 | 3000 | 2800)_
*पनवेल* _(नं. १ | 10 | 2400 | 3000 | 2700)_

_(स्त्रोत : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)_
💥
⚡ *कृपया ही माहिती शेअर करा ज्यामुळे आपल्या शेतकरी बांधवांनाही फायदा होईल!


थोडे नवीन जरा जुने